Nhìn Bạn Cũ

Tác giả:

Bốn mươi năm, những tấm hình
Và trang lưu bút của mình cho nhau
Tuổi mười hai tóc xanh đầu
Bây giờ tuổi bạc theo màu thời-gian
Bể dâu tứ hướng hợp tan
Cám ơn người bạn Hữu Lang giữ-gìn
Đẹp ơi kỷ-niệm như in
Xứ người được dịp để nhìn bạn xưa
Trường đời lắm những lọc lừa
Trường xưa, bạn cũ vẫn thừa nhớ thương?
Cám ơn Lang giữ được Hương
Của thời cắp sách mái trường đã chung
Thơm hoài kỷ-niệm đã cùng
Đóa Hoa  Niên Thiếu khoanh vùng yêu thương

Phan Nguyễn Vinh Nga,14.4.2005

Thảo luận cho bài: "Nhìn Bạn Cũ"