Nhìn mưa kỳ 1

Tác giả:

Bạo vũ khuynh thiên lậu,
Phi đào táp địa lai.
Thế liên giang sắc tráng.
Thanh nhập dạ phong ai.
Xích nhật hành hà đạo?
Thương sinh thán kỷ hồi?
Khách tình ngâm vọng viễn,
Thu khí chính tương thôi.

Dịch nghĩa

Mưa dữ như nghiêng trời đổ nước xuống
Sóng tung toé tràn ngập mặt đất
Một màu liền với dòng sông, thế trông rất mạnh
Tiếng reo hoà với gió đêm nghe càng ai oán
Mặt trời đỏ lẩn đi đằng nào
Để dân đen than thở mãi
Nỗi lòng khách chỉ những ngâm nga và ngóng trông
Chính là lúc hơi thu đang giục giã
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhìn mưa kỳ 1"