Nhìn mưa kỳ 2

Tác giả:

Đối vũ kỳ nhị tiễu bích thê tu dẫn,
Cao giai phún phục tuyền.
Bạch minh không ngoại điểu,
Thanh phá vãn lai yên.
Tuế nguyệt vi trường toạ,
Giang sơn bế độc miên,
Âm vân thuỳ xúc nhữ?
Thiên bán thượng du nhiên.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhìn mưa kỳ 2"