Nhìn vùng rộng lớn xa ngoài cổng, viết đưa bạn cùng đi chơi

Tác giả:

Mục túc phong cao tang thuỷ trường,
Cùng biên cực mục cảnh bi thương.
Thiên bàn điêu ngạc thu phong kính,
Dã mục ngưu dương tái thảo hoang.
Sa mạc túng vô khai chiến phạt,
Vân sơn do tự khái thương tang.
Bất phiền tiện đạo Long Thành cổ,
Hội tứ kim hoàn xuất kiến chương.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhìn vùng rộng lớn xa ngoài cổng, viết đưa bạn cùng đi chơi"