Nhớ

Tác giả:

Mới đó ô hay lại nhớ rồi
Nhớ rồi nên mới ghé cõi tôi
Cõi tôi vẫn vậy người đi vắng
Đi vắng nên tôi phải đứng ngồi!!!

Thảo luận cho bài: "Nhớ"