Nhớ Bắc

Tác giả:

Phách dựng hồn lên đỉnh nhịp ba
Đàn chìm sâu tận đáy xương da
Chĩu mười năm mộng khoang thuyền khói
Nghiên trái tim đèn nửa mặt hoa
Bến cát đìu hiu – nghe gió lọt
Mành thưa – nghẹn lệ vỡ hơi ca
Một cung bùn ngập tràn phương Bắc
Lửa quỷ ai thiêu rụng ngón ngà.

Thảo luận cho bài: "Nhớ Bắc"