Nhớ Cảnh Chùa Đọi

Tác giả:

Già yếu xa xôi bấy đến nay
Làng chơi loáng thoáng lại buồn thay !
Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá
Sư cụ nằm chung với khói mây
Dặm thế ngõ đâu tầng trúc ấy
Thuyền ai khách đợi bến dâu đây ?
Chuông trưa vẳng tiếng người không biết
Trâu thả sườn non ngủ gốc cây .

Tác giả tự dịch bài “Ức Long Đội sơn”

Thảo luận cho bài: "Nhớ Cảnh Chùa Đọi"