Nhớ chuyện chia tay ở chùa Châu Long kỳ 1

Tác giả:

Nhất biệt vi tam hữu,
Trùng lai cận lục tuần.
Gian nan câu tác khách,
Tịch mịch bán thương xuân.
Lữ mộng kinh tiêu vũ,
Ly tư cách mã trần.
Ỷ lan sầu bất ngữ,
Sổ biến nhãn trung nhân.

 
Chùa Châu Long nay ở phố Châu Long, quận Ba Đình, Hà Nội, xưa thuộc thôn Châu Long, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhớ chuyện chia tay ở chùa Châu Long kỳ 1"