Nhớ (I)

Tác giả:

Vĩnh biệt rồi đừng đưa nhau nữa
Nỗi tình lên một nhớ lên hai

Thảo luận cho bài: "Nhớ (I)"