Nhớ (II)

Tác giả:

Em mãi mãi xa
Em mãi mãi gần
Má nắng bạc mầu mưa chung thân nhớ
Mắt thượng huyền
Trăng khuyết nữa phân ly

Thảo luận cho bài: "Nhớ (II)"