Nhớ (III)

Tác giả:

…Vô lộ nguyệt mang mang

(Đường thi)

Mây tóc gió ngây chiều kỳ ngộ
Tình đầu thơ cổ mộng ngày xưa
Thu áo trượt tà bay hương nắng nhạt
Mùa động mây chim hát dục về trời
Sao bời bời
đường giải thắm trăng phơi
Lông ngỗng phố ngoài tinh lạc.

Thảo luận cho bài: "Nhớ (III)"