Nhớ ông Trần Quì

Tác giả:

Cô Tô tàn phá, lạc Tây Thi
Tôi giở về quê, bác đổi đi
Một chén quan hà sân Thắng Ý
Cách năm mây nước đất Nam kỳ
Nghĩ đời lắm lúc chân như giả
Mà cảnh trong tuồng hội cũng ly
Ly hội hội ly âu cũng thế
Trăm năm ta nhớ bác Trần Quì
Ông Trần Quì, cùng gặp tôi trong rạp hát Thắng Ý ở Hàng Quạt (khi đó ông làm việc sở Lục lộ Hà Nội), tôi coi việc diễn kịch mà ông trông việc bầy cảnh, rất là tương đắc. Sự diễn kịch khi ấy, làm đến trò Tây Thi diễn lần thứ hai, có cảnh “Cô Tô tàn phá” là đắc ý hơn hết. Sau đó rồi tôi về ở quê nhà ở Sơn Tây, mà ông đổi vào Nam kỳ. Bài thơ nhớ ông đây, tức là trong lúc ở quê nhà Sơn Tây viết ra vậy.

Bài này đăng lần đầu trên Đông Pháp thời báo số 641 ngày 29-10-1927 với tên Thư gửi cho bạn và 4 câu cuối được in là:

Nghĩ đời như mộng chân hay giả
Những lúc chơi tuồng hợp cũng ly
Hoặc có thơ này thiên vạn cổ
Trăm năm ta nhớ bác Trần Quì

Sách Tản Đà vận văn in tên bài thơ là Nhớ bạn diễn tuồng.

Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
3. Tản Đà toàn tập – tập I, NXB Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Nhớ ông Trần Quì"