Nhớ Trường Xuyên

Tác giả:

Trường Xuyên ơi! Trường Xuyên ơi!
Viết chẳng nên câu nói nghẹn lời
Mây nước bao la tình lẳng lặng
Gió sương mờ mịt nhớ chơi vơi
Tương tư mộng thấy năm canh mộng
Luyến ái trời vương bốn phía trời
Đây nhớ đây thương mình tệ quá
Có ai khắng khít lại quên ai.
Nguồn: Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

Thảo luận cho bài: "Nhớ Trường Xuyên"