Nhớ Vũ Hữu Định

Tác giả:

Người đi vào cõi vĩnh hằng
Thương người tiếc một tài năng muộn màng
Một đời trôi nổi lang thang
Trang thơ đóng một khung tang lạnh lùng
Đêm thơ tưởng niệm tác giả tại Trung tâm văn hoá Phú Nhuận
04-07-1996

Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Nhớ Vũ Hữu Định"