Những Dấu Chân Ơn Nghĩa

Tác giả:

Người Champa đã đến đất này

đào mương trồng lúa / đốt rừng làm rẫy
yêu nhau / sinh con đẻ cái
làm thơ rồi ra đi
gởi Mĩ Sơn ở lại.

Rồi người Việt từ phương Bắc tới
lại yêu nhau / nên xóm nên làng

Trước đó
người Sa Huỳnh – không biết từ đâu / về đâu
gốm nung làm dấu chân ơn nghĩa.

Mốt mai
còn ai nữa đến trú. 

Thảo luận cho bài: "Những Dấu Chân Ơn Nghĩa"