Nhuỵ lời

Tác giả:

Liễu líu lo tình chim dịch biếc
Nhuỵ lời râu bướm tiếp âm hương.

Thảo luận cho bài: "Nhuỵ lời"