Nich-xơn chơi hoa

Tác giả:

Ném mười triệu tấn bom
Rồi đi ngắm hoa đào
Cái mùa xuân của quỷ
Che được máu người sao!
(1972)

Thảo luận cho bài: "Nich-xơn chơi hoa"