Niềm vui thật

Tác giả:

Sổ uyển thanh hương nhất tiểu đồng,
Tận thư tụng bãi ngoạ nam phong.
Mãn viên quế nguyệt phân phân bạch,
Giáp bích lựu hoa ẩn ẩn hồng.
Độc lập mỗi kinh thành biển hiệp,
Đoan cư chính khủng lạc hư không.
Tự tòng chân lạc vô nhân thức,
Liêu tịch đa vi tị tục ông.

Dịch nghĩa

Mấy chén trà thơm, một cậu đồng (hầu hạ)
Sách xem xong rồi thì nằm hóng gió nam
Đầy vườn bóng quế (nghĩa là bóng trăng) lốm đốm bạc.
Sát vách, hoa lựu rực rỡ hồng
Đứng riêng thì hằng sợ ra người bỏn xẻn.
Ngồi nghiêm (như Bụt) thì e lạc cõi hư không.
(Cho nên) tự mình tìm lấy điều vui chân thật mà không ai biết
Ở những nơi liêu tịch như thế này phần nhiều là lánh xa cõi tục.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Niềm vui thật"