Nợ

Tác giả:

Nợ một khoản bạc đầu chưa trả hết
Lãi mẹ lãi con luỵ mấy kiếp lời

Thảo luận cho bài: "Nợ"