Nô-em

Tác giả:

Nô-en
Nô-em

tháp nổi tin đòng
Bước giáng động lòng xuân
Lưng én chuyển mùa
Áo cộn đường xanh nỗi biển
Tuổi đời chiều ngã tư
Phố bướm truyền thơm thư má
Của thời trân mâm đầy
Mưa liễu phây phây
tình rét ngọt

Chuông rền
Năm Em Một
kỷ nguyên.

Thảo luận cho bài: "Nô-em"