Nợ Nần Chi

Tác giả:

mắc mớ chi
thơ sầu vần
hay tại kiếp trước nợ nần chi đây
bây giờ nỗi nhớ quắt quay
thơ phân vân chữ
em đây nhớ người./.

10.10.05

Thảo luận cho bài: "Nợ Nần Chi"