Nợ tình

Tác giả:

Lối cũ bước một đi hoá lạ
Nợ tình xanh cỏ trả vô danh.

Thảo luận cho bài: "Nợ tình"