Nói chuyện với cây cừa bên thuyền

Tác giả:

Nhân duyên lạ thiệt lão cùng mầy,
Chung chiếc thuyền con bấy tháng ngày,
Lấp biển đây đã khô tuỷ đá,
Che trời đó cũng sói đầu cây.
Nếu còn thời thế cho xoay ngón,
Há lẽ anh hùng mãi bó tay?
Thôi lão cùng mầy trò chuyện khoác,
Chán chi hùm gió với rồng mây.
(1937)

Thảo luận cho bài: "Nói chuyện với cây cừa bên thuyền"