Nỗi đau ngày cũ…

Tác giả:

Thuở nước mất, nằm mơ còn thấy khóc
Nỗi đau đón đường cướp hết vàng ta
Lúc tỉnh dậy, chỉ đói nghèo là thực
Vàng mất rồi là vàng của trong mơ!
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Nỗi đau ngày cũ…"