Nội dung và hình thức

Tác giả:

Những lá thơm hái lúc về già
Hái những lá có hương tư tưởng
Khi cây đã hóa trầm trong ruột
Lá đủ rồi, phải đợi gì hoa ?

Thảo luận cho bài: "Nội dung và hình thức"