Nơi lữ thứ, cùng bạn Phúc Xuyên họ Lê hoạ thơ vịnh trăng

Tác giả:

Hà xứ vô minh nguyệt,
Không sơn độc dạ khan.
Hồi đầu tư cố hương,
Cử đầu vọng Trường An.

Dịch nghĩa

Có nơi nào mà lại không có trăng sáng?
Ở trong núi một mình buồn bã ngắm trăng.
Quay đầu nhìn quê hương,
Ngưỡng mặt nhìn Trường An.
Bài này chịu ảnh hưởng của Lý Bạch trong bài Tĩnh dạ tứ 靜夜思.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Nơi lữ thứ, cùng bạn Phúc Xuyên họ Lê hoạ thơ vịnh trăng"