Nỗi Mình

Tác giả:

Vì nhau lên thác xuống ghềnh

Ba chìm bảy nổi cũng đành há em
Quay lưng duyên vẫn còn duyên
Chi bằng đối mặt san phiền sẻ vui

Dẫu là đỉnh mộng, chân đời
Vẫn trong thương tưởng đầy vơi nỗi mình

Thảo luận cho bài: "Nỗi Mình"