Nỗi mừng Do Thái

Tác giả:

Nghe quanh Biển Chết đá hồi sinh
Gấm vóc từng trang hiện Thánh Kinh.
Chới với bàn tay bao thế kỷ
Run run mở lại chính quê mình.

Thảo luận cho bài: "Nỗi mừng Do Thái"