Nơi Nhạc Vũ Mục rút quân ở Yển Thành

Tác giả:

Đương thì tằng trú Nhạc gia quân
Thử địa kinh kim hữu chiến trần
Đại tương không hoài bang quốc sỉ
Quân vương dĩ tuyệt phụ huynh thân
Kim bài thập nhị hữu di hận
Thiết kị tam thiên không mộ vân
Huyết chiến thập niên thành để sự
Phong Ba đình hạ tạ Kim nhân

 

Dịch nghĩa

Thời đó quân của Nhạc tướng quân từng đóng ở đây
Đất này xưa nay đã trải qua cát bụi chiến tranh
Đại tướng luống chịu mang cái nhục nước
Nhà vua đã dứt bỏ tình cha anh
Mười hai thẻ kim bài để lại mối hận
Ba ngàn quân kỵ chỉ còn lại đám mây chiều
Mười năm huyết chiến để thành ra cái việc
Bị giết ở đình Phong Ba để triều đình tạ lỗi với người Kim

 
Yển Thành thuộc tỉnh Hà Nam 河南, phía nam thành Hứa Xương 許昌. Nhạc Vũ Mục tức Nhạc Phi 岳飛, tướng tài thời Nam Tống 南宋. Sau bị Tần Cối 秦檜 hại giết. Đến đời Hiếu Tông 孝宗, được phục chức và đặt tên thuỵ là Vũ Mục.

Thảo luận cho bài: "Nơi Nhạc Vũ Mục rút quân ở Yển Thành"