Nỗi nhớ trên đường xa

Tác giả:

Dương liễu thanh kỳ mại tửu gia,
Bích âm đình bạn tạm đình xa.
Hoàng oanh tịnh lập nghinh phong ngữ,
Tử yến giao phi lược thuỷ tà.
Khách lộ na kham hoàn trở vũ,
Ly nhân chỉ thị phạ khan hoa.
Tư lường vãng sự thiêm trù trướng,
Vân thụ thiên nhai nhất mộng soa (sai).

 

Dịch nghĩa

Dương liễu, cờ xanh, quán bán rượu,
Tạm dừng xe cạnh quán giữa khoảng râm xanh biếc.
Oanh vàng cùng đứng (trong lồng) hót đón gió,
Én tía bay ngược chiều nhau lướt nhẹ mé nước.
Đường xa nhà quá sức lại còn bị mưa ngăn trở,
Người lìa nhà chỉ sợ phải xem hoa.
Đắn đo suy nghĩ việc đã qua thêm buồn phiền,
Mây (chiều) cây (xanh) nơi chân trời cùng mộng ước không thành.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nỗi nhớ trên đường xa"