Nỗi Nhớ

Tác giả:

Long đong cái kiếp thật khôn lường
Suôi ngược bon chen nhạt khói hương
Tiên tổ cha ông xa mấy dặm
Sơn hà đất nước cách trùng dương
Sáo diều nhô nhấp vương lưu luyến
Chim chóc lượn bay vọng nhớ thương
Cố quận hằn sâu tâm lữ khách
Mơ ngày hội tới ngát hoa đường !

Bác Từ

Thảo luận cho bài: "Nỗi Nhớ"