Nỗi niềm

Tác giả:

Nắng dài bóng ngả mùa phai
Nỗi mình bạc tóc nỗi ai bạc tình

Thảo luận cho bài: "Nỗi niềm"