Nỗi niềm đọc sách một mình đêm khuya

Tác giả:

àn canh vô thuỵ lậu trầm trầm,
Úng để dư phôi tuý hựu châm.
Đoản kỷ độc khan tam phú thảo,
Cô đăng tự chiếu thập niên tâm.
Bệnh liên Lão Đỗ cùng thiên sấu,
Học ái Xương Lê vãn cánh thâm.
Khước thiểu bằng song tối u ý,
Khởi chiêm tinh hán lạc đình âm.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nỗi niềm đọc sách một mình đêm khuya"