Nỗi oán khuê phòng kỳ 1

Tác giả:

Uất uất tịnh đầu lan,
Quyên quyên nhan sắc hảo.
Tích vi Dao Đài tư,
Kim vi mạch thượng thảo.
Không khuê chính bồi hồi,
Toạ lập oanh hoài bão.
Thái thái tương di thuỳ?
Sở tư tại viễn đạo.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nỗi oán khuê phòng kỳ 1"