Nỗi oán khuê phòng kỳ 2

Tác giả:

Phiến nguyệt thượng đình đình,
Chiếu ngã cô y khâm.
Tứ bích tiễu vô thanh,
Vĩnh dạ lậu trầm trầm.
Bàn hoàn khởi hoàn toạ,
Đối ảnh tình độc thâm.
Chi tử hiệp ân ái,
Khởi tri kim hữu kim.
Lân hoa thổ nghiên diễm,
Độ ngã khúc tường âm.
Vi phong động viễn phức,
Xuy nhập u nhân khâm.
Học tả “Thái tiêu” khúc,
Biến vi “Bạch đầu ngâm“.
Nhân sinh tự hàn thự,
Lai vãng di thử tâm.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nỗi oán khuê phòng kỳ 2"