Nỗi oán khuê phòng kỳ 3

Tác giả:

Khuê oán kỳ 3

Nguyệt hạ lý song ty,
Kết tác đồng tâm lữ.
Đăng chi duyên ỷ cầm,
Phương thanh mãn song hộ.
Lương nhân ái tân thiên,
Tống dữ tây gia cổ.
Lâm biệt túng nhất đàn,
Linh loạn bất thành phổ.
Đàn đáo cổ biệt ly,
Sầm sầm lệ như vũ.

 

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nỗi oán khuê phòng kỳ 3"