Nỗi oán khuê phòng kỳ 4

Tác giả:

Tây viên cập xuân úc,
Bách điểu tương hoà minh.
Không phòng tịch bất ngữ,
Cảm kích thử thì tình.
Cô thiếp như tự ngộ,
Tân ái nhan như tuyết.
Tâm khúc quân cự tri,
Trì trì vị nhẫn biệt.

 

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nỗi oán khuê phòng kỳ 4"