Nói ra ý nguyện lớn của mình

Tác giả:

Phát đại nguyện 

Thế thế sinh sinh,
Bất muội Phật chỉ.
Tự giác giác tha,
Vô gian bỉ thử.
Phương tiện đề huề,
Nhập ư nhất quỹ.

Dịch nghĩa 

Đời đời kiếp kiếp,
Chẳng bao giờ làm mờ tối ý chỉ của Phật.
Mình tự giác ngộ để giác ngộ cho người,
Không phân biệt kẻ này, người khác.
Sẵn sàng dìu dắt,
[Để họ] cùng đi vào một đường lối chung.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

Thảo luận cho bài: "Nói ra ý nguyện lớn của mình"