Nổi sầu

Tác giả:

Bất hứa trần thanh nhập ngoạ lâu
Mộng trung Hợp Phố chính hoàn châu
Thiên biên hốt báo lai phương tín
Xạ khởi Cô Tô dạ bán sầu

Thảo luận cho bài: "Nổi sầu"