Nổi trôi

Tác giả:

Đặt bút cùng ngâm khúc bể dâu
Nổi trôi từ đấy xót cho nhau
Một phen nhật nguyệt tranh ngôi sáng
Hai ngả lòng thu dựng tháp sầu

Tình cũng hoài thôi say chẳng nỡ
Xuân sang đó nhỉ mộng về đâu
Rằng hư rằng thực lời tâm huyết
Non vẫn cao hề nước vẫn sâu
Từ miền Nam, gửi nữ sĩ Ngân Giang đang ở miền Bắc.

Thảo luận cho bài: "Nổi trôi"