Nơi Vinh Khải Kỳ mót lúa

Tác giả:

Tam lạc nhân giai hữu
Như hà tử độc tri
Sinh bần do bất tuất
Lão tử phục hà bi
Khoáng dã Đông Sơn hạ
Hành ca thập tuệ thì
Hiền danh lưu thử địa
Thiên cổ khởi nhân tư

 

Dịch nghĩa

Ba niềm vui của ông, mọi người đều có
Sao chỉ mình ông biết ?
Sống nghèo còn chẳng đoái nghĩ
Già chết lại buồn chi ?
Cánh đồng bát ngát bên núi Đông Sơn
Vừa ca vừa mót lúa
Tiếng người hiền lưu lại đất này
Xưa nay người ta nhớ

 
Vinh Khải Kỳ: một ẩn sĩ đời Xuân Thu. Sách Liệt tử chép: “Khổng Tử đi chơi, thấy Vinh Khải Kỳ ở ngoài đồng vừa đi vừa hát bèn hỏi: “Tiên sinh có điều gì vui mà hát thế?”. Vinh Khải Kỳ đáp: “Tôi có rất nhiều điều vui: vui được làm người, quí hơn muôn vật; vui được làm người đàn ông, quí hơn đàn bà; vui được sống lâu 90 tuổi, không chết non. Đó là ba điều vui vậy.”
thập tuệ: mót lúa, cũng là tên một bài ca.

Thảo luận cho bài: "Nơi Vinh Khải Kỳ mót lúa"