Nồm

Tác giả:

Hồi ký chuyện ngày xưa lòng cời lửa
Hẹn thề nồm mọc mốc
chữ lên meo.

Thảo luận cho bài: "Nồm"