Nu Na Nu Nống

Tác giả:

Nu na nu nống mẹ bế em đi

Đến nhà gửi trẻ em không khóc nhè
Nu na nu nống mẹ dắt em đi
Đến nhà gửi trẻ em liền chào cô

Thảo luận cho bài: "Nu Na Nu Nống"