Nửa đêm hóng mát cùng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên

Tác giả:

Viễn bích lâm bằng kỷ,
Đê tinh nhập quyển liêm.
Đào đầu xao nguyệt toái,
Phàm phúc thụ phong thiêm.
Cộng tế tình tương dữ,
Truy lương hứng dục kiêm.
Đàm hài chuyển thanh nhã,
Toạ sổ ngũ canh thiêm.
Trần Ngộ Hiên tức Trần Dĩnh Tú, người làng Diên An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đỗ cử nhân năm Ất Dậu (1825), làm quan đến Kinh Triệu doãn tức phủ doãn Thừa Thiên, phó đoàn trưởng phái đoàn đi Giang Lưu Ba. Lê Trực Hiên chưa rõ là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nửa đêm hóng mát cùng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên"