Nửa đêm về đến nhà

Tác giả:

Thành đông khúc hạng bất dung diêu,
Lạc nguyệt Tô giang bộ quá kiều.
Hạnh hữu ngô tiên thành thất tại,
Miễn vi du tử lữ bồng phiêu.
Tiếp môn đình quế như nhân sấu,
Phúc ốc viên mai quá ngã kiều.
Trân trọng thân lân lao vấn tấn,
Hỉ kinh tự mộng thuộc thâm tiêu.

Dịch nghĩa

Ngõ nhỏ ở phía đông thành xe không qua được
Trăng rơi xuống sông Tô từng bước qua cầu
May mà tiên tổ ta đã dựng nghiệp ở đây
Tránh cho kẻ du tử cảnh lữ thứ không nhà
Quế trước đình sát cửa gầy như người
Mai trong vườn trùm nóc chạm cành xuống ta
Trân trọng tình cảm của những láng giềng thân thích ùa đến hỏi han
Vừa vui vừa sợ tựa giấc mộng trong đêm thâu
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Nửa đêm về đến nhà"