Núi Bài Thơ

Tác giả:

Vách đá bài thơ vạn thuở bền
Bút nghiên trời đất nét thiên nhiên
Khắc sâu lòng đá là chi nữa?
– Sóng gió, nào thơ có ngả nghiêng
Quảng Ninh, 3-2-1991

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Núi Bài Thơ"