Nước buôn

Tác giả:

Nước buôn như chị mới ăn người
Chị thấy ai ru? Chị cũng cười!
Chiều khách quá hơn nhà thổ ế,
Đắt hàng như thể mớ tôm tươi.
Tiền hàng kẻ thiếu, mi thường đủ,
Giá gạo đâu năm, đấy vẫn mười.
Thả quít nhiều anh mong mắm ngấu,
Lên rừng mà hỏi chú đười ươi!

Thảo luận cho bài: "Nước buôn"