Nước Đằng

Tác giả:

Ðằng quốc xưa nay vốn nhỏ nhen
Lại còn Tề Sở ép hai bên
Ngảnh mặt sang Tề e Sở giận
Quay đầu về Sở sợ Tề ghen
(Bản khắc 1921)

Theo bản khắc 1921, nguyên tựa đề bài thơ: “Thích Đằng tiểu quốc dã, gián ư Tề Sở, sự Tề hồ, sự Sở hồ tứ cú”. Do quá dài dòng nên ghi theo bản khắc 1922.

Khảo dị: bản khắc 1922
Tựa đề: Nước Đằng
Câu 2: Lại thêm Tề Sở ép hai bên

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Nước Đằng"