Nước Mắt Người Tình

Tác giả:

Hồng hồng mấy giọt mưa hoa
Xanh xanh mấy giọt sương sa mắt huyền

Lời nào anh dỗ dành Em
Trong đêm hồng thủy trái tim phục hồi

*Đường Tú Xương, Quán Thiên Hồng, SàiGòn 5-2000

Thảo luận cho bài: "Nước Mắt Người Tình"