Nút giao thông

Tác giả:

Đường nút giải cửa tình xuân khoá mãi
Thông thống lòng xe vượt tải gió đông.

Thảo luận cho bài: "Nút giao thông"